Názov:
Cena od: do:
Kategória:
  Vážený zákazník,

starostlivosť o Vaše osobné údaje bola pre nás vždy veľmi dôležitá. Vieme, že Vás v tomto čase bude kontaktovať veľa spoločností ohľadne zmien v pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) je pripravené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sú Vaše osobné údaje využívané.

Týmto Vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sú u nás spracovávané a chránené podľa daného NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Sú využívané len na to, aby sme Vám ponúkli lepšie a profesionálnejšie služby v súvislosti s prevádzkou Vami objednaných služieb, a to hlavne informovaním o udalostiach, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo Vašej služby (zmeny nastavení, funkčnosti, výkonu a pod.) alebo o iných dôležitých udalostiach (bezpečnostné hrozby, odporúčania a pod.) a to buď priamou formou (telefonát) alebo nepriamou - správami (email, SMS, pošta).

Týmto nedochádza k žiadnym zmenám Vašich aktuálnych služieb a ich nastavení.
S ohľadom na dané nariadenie sme však zmenili a zabezpečili interné postupy ohľadne aktualizácií, spravovania, exportu a odstránenia Vašich dát.

Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že uvedený krok absolvujeme plošne vo vzťahu ku všetkým našim zákazníkom, aby sme predišli možným sankčným postihom zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rovnako všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. V prípade nedovoleného spracúvania osobných údajov, resp. nedodržania nových povinností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa uvedených v GDPR, hrozia zo strany kontrolných orgánov vysoké sankcie. Nová úprava ochrany osobných údajov je nevyhnutná na zabezpečenie našej ďalšej spolupráce.

V prípade, že naďalej súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré nám boli z Vašej strany poskytnuté dobrovoľne na základe objednávky služieb, nie je nutné z Vašej strany robiť nič a naďalej môžete využívať naše služby ako doteraz.
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete samozrejme kedykoľvek odvolať.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu dôveru.